Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 25, november 2023

Update inbraak bij De Vlaas,
Nieuwsbrief 25, november 2023
 
Inhoudsopgave

  1. Update inbraak in ons zonnepark


Update inbraak in ons zonnepark, 

 
Nieuwsbrief 25, november 2023 
  1. Verzekering wijst schadevergoeding af
De koperdiefstal op 27 mei jl. heeft voor onze Coöperatie een schadepost veroorzaakt van circa €400.000; ongeveer €250.000 aan materiële schade en ongeveer €150.000 aan bedrijfsschade. In het bedrag van de bedrijfsschade zit de niet terug te kunnen vragen energiebelasting van ruim €100.000. Op basis van de door ons afgesloten verzekeringspolis, hebben wij deze schade geclaimd bij onze verzekeraar Nationale Nederlanden.
Onlangs hebben we (eindelijk!) bericht ontvangen van de verzekeraar, maar helaas is er geen goed nieuws te melden: Nationale Nederlanden wijst de toekenning van de schadevergoeding volledig af!
Nationale Nederlanden is van mening dat wij niet hebben voldaan aan de in de bijlage bij de polis genoemde (beveiligings-)voorwaarden, op grond waarvan zij stellen dat zij aan ons geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.
 
Omdat de afhandeling van onze schadeclaim sowieso moeizaam verliep, heeft het bestuur al eerder advies ingewonnen bij een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in verzekeringsrecht: Van Kempen Advocaten uit Boxmeer. Inmiddels hebben wij een vervolggesprek met onze advocaat gehad. Op grond van de besproken feiten en omstandigheden adviseert onze advocaat om juridische stappen te zetten om daarmee zo mogelijk onze rechten op een schadevergoeding juridisch af te dwingen. Wij hebben met onze advocaat afgesproken dat hij een dagvaarding op zal stellen, nadat hij eerst van ons nog diverse documenten zal ontvangen ter verdere onderbouwing van de in te nemen posities.
 
Op grond van de statuten van onze Coöperatie heeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor een besluit tot het voeren van rechtsgedingen. Zoals verderop in deze nieuwsbrief is aangekondigd, zullen wij daarom op korte termijn een Algemene Ledenvergadering houden, waarin wij aan de Vergadering zullen vragen om aan het bestuur goedkeuring te verlenen om alle rechtsgedingen te voeren die het bestuur noodzakelijk acht, in het kader van de behartiging van de belangen van onze Coöperatie.
  1. Voortgang herstelwerkzaamheden en verbetering van de beveiliging van ons zonnepark
Zoals we al eerder hebben laten weten, is ons zonnepark vanaf 11 augustus jl. weer volledig operationeel en is de stroomproductie sindsdien weer op het te verwachten peil.
Het hekwerk rondom de Vlaas is inmiddels ook weer hersteld en er is een extra poort aangebracht bij de ingang van de schapenwei. De poorten zijn extra beveiligd.
Er is een alarmkabel meegetrokken met de kabels die lopen tussen de zonnepanelen en de omvormers. Het is niet te zien welke van de kabels de alarmkabel is. Op het moment dat de kabels doorgeknipt worden, zal ook de alarmkabel geknipt worden en wordt er alarm geslagen.
 
Inmiddels heeft Nationale Nederlanden (alsmede alle andere Nederlandse verzekeringsmaatschappijen) de voorwaarden voor de verzekering van zonneparken verder aangescherpt en expliciete beveiligingseisen vastgelegd. Daardoor is het voor ons zonneklaar dat wij op korte termijn fors zullen moeten investeren in onder meer camerabeveiliging met bewegingsdetectie en soortgelijke maatregelen. Wij houden er daarom rekening mee dat wij nog een bedrag van circa € 150.000 zullen moeten investeren om aan de beveiligingseisen van de verzekeraar te voldoen.
Wij zijn inmiddels in gesprek met onze samenwerkingspartner Enovos, die door haar (buitenlandse!) verzekeraar vooralsnog nog niet gedwongen wordt om deze hoge beveiligingseisen door te voeren. 
  1. Gevolgen van het vorenstaande voor de financiële positie van onze Coöperatie
Het zal duidelijk zijn dat het herstellen van de diefstalschade en de gemiste stroomopbrengsten in het hoogseizoen van 2023 een flinke deuk hebben geslagen in de banktegoeden van onze Coöperatie. Gelukkig hadden wij een fors spaarsaldo opgebouwd door het goede resultaat over 2022 door de extreem hoge elektriciteitsprijzen in dat jaar.

Wij hebben het herstel van de diefstalschade dan ook kunnen betalen uit de in 2022 opgebouwde spaarsaldi. Ook de verbetering van de beveiliging van ons zonnepark kunnen wij betalen uit deze beschikbare tegoeden bij de bank. Daardoor hebben wij jullie, onze leden, niet hoeven vragen om een extra kapitaalinleg in onze coöperatie om deze uitgaven te kunnen betalen.

Alle lopende financiële verplichtingen kunnen op dit moment dan ook nog steeds tijdig door onze Coöperatie worden nagekomen; er zijn ook geen aanwijzingen dat deze situatie op iets langere termijn zou verslechteren.
 
Helaas is de terugbetaling op de ingelegde gelden van bijna € 450.000, die wij in de Algemene Ledenvergadering van maart 2023 hebben besproken, hierdoor niet mogelijk: ook wij kunnen het geld maar één keer uitgeven! Wij vertrouwen erop dat u daarvoor begrip zult hebben. 
  1. Ingelaste algemene ledenvergadering
Zoals hiervoor reeds genoemd, zal er op woensdag 29 november a.s. om 19:30 uur een Algemene Ledenvergadering plaats vinden bij vd Putten, Milhezerweg 2, 5752 BC Deurne.
In deze vergadering willen wij een toelichting geven rondom de koperdiefstal, de daardoor noodzakelijke herstelwerkzaamheden en het geschil met Nationale Nederlanden over de vergoeding van de geleden schade. Tenslotte zullen wij u in die vergadering om goedkeuring vragen om de noodzakelijke rechtsgedingen te voeren zoals in punt 1 van deze nieuwsbrief nader is uitgewerkt.
 
De uitnodiging voor deze Algemene Ledenvergadering wordt als Nieuwsbrief 26 gestuurd.
 

Terug naar inhoudsopgave 
Het Bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas

Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website www.zonneparkdevlaas.nl onder het menu-item nieuwsbrief/flits.