Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 27, december 2023

Update inbraak bij De Vlaas,
Nieuwsbrief 27, december 2023
 
Inhoudsopgave

  1. Verslag ALV

 


Verslag ALV

Dit is het verslag van de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Zonnepark PCR De Vlaas u.a. die gehouden is op 30 november 2023.

1 Aanwezigheid en park beschrijving
95 leden hebben zich fysiek gemeld en zijn ingeschreven via presentielijst. Bestuursleden Marike van Heijster en Theo Mooren zijn wegens ziekte afwezig en bestuurslid Jos Aarts neemt secretaris rol notulen en verslag ALV over. Zonnepark De Vlaas bestaat uit ruim 18000 zonnepanelen, waarbij de Coöperatie eigenaar is van 8095 panelen (+/- 45%) en Enevos als 2e eigenaar de resterende  panelen bezit (+/- 55%). De kosten van beheer e.d. worden steeds op basis van het aantal panelen (45/55) verrekend, waarbij beide partijen bij verschillende maatschappijen verzekerd zijn. De Coöperatie is sinds 2020 voor diefstal, schade, inclusief gevolgschade verzekerd bij Nationale Nederlanden, dit alles via Rijnders assurantiekantoor en Nirimco verzekeringsmakelaar.

2 Opening en tijdslijn
Voorzitter Harry Hannink opent de vergadering en presenteert de tijdslijn van de 
gebeurtenissen en activiteiten van de Coöperatie van de afgelopen 7 maanden. De diefstal 
heeft plaatsgevonden in de nacht van 27 mei jongstleden, er is toegang verschaft door het 
beveiligde toegangssysteem van een hek te saboteren, waardoor er geen 
waarschuwingssignaal naar de beveiligingsdienst (Securimon) is gegaan en de diefstal pas de 
volgende ochtend ontdekt is. In totaal is er ongeveer 100  kilometer kabel/koperdraad 
ontvreemd, hierdoor bedragen de herstelkosten voor de Coöperatie ca €230.000, algemene 
kosten ca €20.000 en vervolgschade vanwege stilstand ca €150.000 (€100.000 door gemiste 
terug gaaf energie belasting en €50.000 door gemiste stroom opbrengsten). Totaal ruim  
€400.000, wat neer komt op ongeveer €50 per paneel. 

In de week na 27 mei is contact opgenomen met de expert van genoemde verzekering en 
heeft deze expert zijn analyse over oorzaak en gevolg van de diefstal in gang gezet, tevens is 
er overleg geweest met verzekering en mede-eigenaar Enevos over het weer in stand stellen 
van het park. De communicatie met Nationale Nederlanden via de tussenpersonen Rijnders 
en Nirimco  verloopt stroef in tegenstelling met de communicatie van Enevos met hun 
verzekerings maatschappij. Met als gevolg dat  firma CKS in opdracht van Enevos begin juli 
aan de reparatie opdracht voor hun panelen begint, terwijl de Coöperatie pas op 7 Juli een 
eerste indicatie via Rijnders krijgt dat Nationale Nederlanden niet wil vergoeden omdat 
klaarblijkelijk het park niet voldoet aan de veiligheidseisen. Nirimco betwist dit besluit op 
basis van juridische argumenten namens de Coöperatie. Het bestuur van de Coöperatie 
besluit de reparatie zelf voor te financieren en verstrekt de opdracht aan CKS, die op 21 juli 
met het Vlaas gedeelte begint. Het gevolg is dat de geplande uitbetaling van opbrengsten 
2022, zijnde €55 per paneel, wordt uitgesteld. De leden zijn middels een nieuwsbrief hiervan 
op de hoogte gesteld.  

Het bestuur selecteert advocaten kantoor Van Kempen voor juridisch advies en bijstand 
indien nodig. Begin augustus krijgt de Coöperatie het bericht van NN dat het bestuur samen 
met de eerder genoemde verzekeringsexpert het totale schadebedrag vast te stellen. 
Inmiddels is het gehele park gerepareerd en levert het vanaf 11 augustus weer stroom. Wel 
heeft zich op 14/15 juli zich een tweede kleinere inbraak voorgedaan, die alleen bekabeling 
van Enevos betrof, maar die wel grote gevolgen/kosten heeft voor extra (tijdelijke) bewaking 
van het park. Zo is in de periode van de werkzaamheden het park ‘s-nachts met 2 personen 
beveiligd en is op een later moment hiervoor een beveilings- en camerasysteem gehuurd in 
afwachting van de definitieve beveiliging. 

Op 24/10 krijgt de Coöperatie via assurantiekantoor Rijnders, ondanks eerdere signalen en 
inspanningen, het bericht dat NN besloten heeft de schadeclaim af te wijzen. Het bestuur 
overlegt met de advocaat, die mogelijkheden ziet om deze afwijzing juridisch aan te vechten 
en de totale schade te verhalen. Het bestuur besluit daarop om middels een ALV 
goedkeuring te vragen aan de leden, om gerechtsgedingen te mogen gaan voeren met als 
uiteindelijk doel : betaling van totale schadeclaim. 

3 Tijdslijn
Voorzitter Harry Hannink presenteert m.b.v. power-point tijdslijn van koper diefstal, tot 
herstel park, discussies rondom afgewezen schadeclaim NN, nieuwe beveiligingsmaatregelen 
incl. investeringen. 

4.1 Goedkeuring
Het bestuur brengt voorstel in voor het voeren van gerechtsgedingen om de geleden 
schade te verhalen en daardoor extra juridische kosten (mondeling toegelicht als meerdere 
tienduizenden euro,s) te maken in stemming door middel van hand op steken. De uitslag is 
93  voor en 2 tegen, hierdoor is het voorstel aangenomen. 

4.2 Extra beveiligingsmaatregelen
Het bestuur is bezig met aanvragen van offertes voor camera- en fysieke 
beveiligingsconcepten om te gaan voldoen aan nieuwe polisvoorwaarden bij welke 
verzekering dan ook. Feit is dat door de golf van inbraken in het afgelopen jaar de eisen 
enorm zijn aangescherpt en dat de geschatte extra investeringskosten misschien wel 
€150.000 bedragen om aan de nieuwe polisvoorwaarden te kunnen voldoen. Het bestuur 
trekt samen met  collega eigenaar Enevos in deze op, teneinde de kosten van de nieuwe 
beveiliging in genoemde 55/45 verhouding te delen. 

5 Vragen
Alle vragen die vooraf zijn ingezonden zijn verwerkt in de presentatie.  Door de deelnemers 
aan de ALV zijn ook nog verschillende vragen gesteld.  Hieronder volgt een selectie  van de 
vele vragen naar aanleiding en rondom de presentatie. 

5.1 Waarom heeft bestuur niet sneller herstel park in gang gezet, wetende dat in genoemde 
periode gemiste opbrengst €1500/€2000 per dag bedraagt. ​
Antwoord: Het bestuur was/is verzekerd voor herstel- als ook gevolg schade en was 
afhankelijk van toestemming van NN met betrekking tot leverancierskeuze en -herstel. 

5.2 Waarom is er naast expert van NN, geen tweede contra-expertise over schade en gevolg 
aangevraagd. ​
Antwoord : De contacten met de verzekeringsexpert gaven geen aanleiding voor een contra 
expertise, omdat we over de verschillende kostenaspecten van de schadeclaim goede 
overeenstemming hadden. Na afwijzing van de schadeclaim is er wellicht redenen om wel 
een contra expertise te vragen en het bestuur wil dit met onze advocaat overleggen. 

5.3 Heeft bestuur naast een bestuursaansprakelijkheidsverzekering ook een 
rechtsbijstandsverzekering? ​
Antwoord : het bestuur heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, maar geen 
rechtsbijstandsverzekering. 

5.4 Waarom sluiten wij ons als  Coöperatie de Vlaas niet aan bij paraplu-verzekering van 
Enevos ? ​
Antwoord : De verzekering van Enevos beslaat meerde internationale parken en hun 
(buitenlandse) verzekeringsmaatschappij staat aansluiting niet toe. Wij hebben wel offertes 
aangevraagd bij deze partij voor een nieuwe verzekeringspolis, maar stuiten net zoals bij 
andere verzekeringen op veel strengere eisen als gevolg van het feit dat in het afgelopen jaar 
een golf van koper diefstallen in Nederland en West-Europa heeft plaatsgevonden.  

5.5 Kan het bestuur inzage geven in de huidige polisvoorwaarden van NN ? ​
Antwoord : Henk Weren heeft de relevante tekst van de MAC1 voorgelezen. Het bestuur wil 
het afschrift van de polis en voorwaarden niet integraal aan de leden verstrekken. 

5.6 Het park ligt omgeven en daardoor verscholen met verschillende bossages en struiken, is 
het mogelijk om het park opener/zichtbaar te maken ? ​
Antwoord : Veel struiken beletten ook de toegankelijkheid, veel struiken e.d. grenzen aan 
achtertuinen van bewoners en in de oorspronkelijke opzet moest het park zijn natuurlijke 
karakter behouden. Natuurlijk moet er op tijd gesnoeid worden om camera toezicht op het 
hekwerk niet te bemoeilijken. 

5.7 Verschillende financiële vragen over uitkering 2022/2023, kosten van advocaat, kans op 
hoeveel we van de geclaimde €400.000  uitgekeerd krijgen. 
Antwoord van penningmeester Henk Weren: De uitkering van de opbrengsten 2022/2023 
wordt samengevoegd en hierover kan het bestuur op de komende ALV, maart 2024, wellicht 
een update verschaffen. De kosten van de advocaat zullen  tienduizenden euro,s gaan 
belopen, omdat de advocaat denkt einde eerste kwartaal 2024 een juridische 
procedure/claim te kunnen starten. De penningmeester volgt de kosten op maandbasis. 
Hoewel we nog steeds positief zijn over uitkering van claim, wil/kan het bestuur niet 
speculeren over kans/percentage van slagen. 

5.8 In de geanimeerde vergadering zijn er uiteindelijk toch veel positieve opmerkingen over 
aanpak en tijdbesteding van het vrijwilligers bestuur, waarbij het gevoel overheerst dat leden 
vertrouwen hebben en houden in dit bestuur. De leden geven het bestuur een daverend 
applaus  als blijk van waardering voor de genomen inspanningen. 

6  Sluiting
Rond 22.00 uur sluit voorzitter Harry Hannink onder dankzegging van aanwezigheid en 
positieve stem uitslag de vergadering en biedt alle leden een consumptie aan. 
 

 

Terug naar inhoudsopgave 
Het Bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas

Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website www.zonneparkdevlaas.nl onder het menu-item nieuwsbrief/flits.