Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 33- mei 2024

De Vlaas - Nieuwsbrief 33a, mei 2024 Uitnodiging ALV
 

Op donderdag 16 mei 2024 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie Zonnepark De Vlaas plaats.

We nodigen u hiervoor van harte uit.

De vergadering begint om 19.30 uur.
Plaats :
Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe
Vlierdenseweg 109 5753 AC Deurne

De agenda  luidt:
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de zevende ALV gehouden op  29-11-2023 
 4. Samenvatting Jaarverslag 2023
 5. Verslag door de Kascommissie
  1. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2023
  2. Vaststellen Kascommissie voor boekjaar 2024
 6. Verkiezing van bestuursleden
  1. De volgende bestuursleden treden in 2024 af:
   1. De heer Theo Mooren, Secretaris  en Niet herkiesbaar.
   2. De heer Harry Hannink, Voorzitter en herkiesbaar.
  2. Het bestuur heeft nog geen kandidaat bestuurslid gevonden.
  3. In het Huishoudelijk Reglement is geregeld dat het bestuur een kandidaat voordraagt en kandidaatstelling door de leden direct kan geschieden tot 1 dag voor de vergadering waarin de verkiezing plaats zal vinden, onder overlegging van minstens 10 handtekeningen van leden.
  4. Verkiezing
 7. Vaststellen Begroting 2025 
 8. Vaststellen Contributie en administratiekosten 2024
 9. Vaststellen Terugbetaling op de inleg per certificaat over boekjaar 2022 en 2023
 10. Toelichting op actuele onderwerpen en (schriftelijke) vragen.
  1. Schade claim Koper diefstal
  2. Nieuwe verzekering Zonnepark
  3. Waterschade 2024
 11. Rondvraag en Sluiting

In de komende week zal een Nieuwsbrief met de bijlagen en de downloadlinks worden verstuurd.   

Omdat we graag eventuele vragen willen beantwoorden, ontvangen wij deze graag vooraf via info@zonneparkdevlaas.nl. Het zou fijn zijn als we deze uiterlijk 9 mei ontvangen. Bij deze het verzoek om als onderwerp van de email “Vragen ALV 16-5-2024” te vermelden.

Uiteraard is het mogelijk om tijdens de vergadering nog vragen te stellen. 

De ALV is uitsluitend bedoeld voor leden. Per lid mag er één stem uitgebracht worden. Als je niet in de gelegenheid bent om zelf naar de ALV te komen en je wil wel stemmen t.b.v. de goedkeuring, kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. 

 

We zien jullie graag.

Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas
Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website www.zonneparkdevlaas.nl onder het menu-item nieuwsbrief/flits.