Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 5, maart 2019

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Zoals u weet gaat de geplande Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Zonnepark De Vlaas op 30 maart niet door vanwege de Corona-crisis. Zo lang deze crisis voortduurt, heeft het weinig zin om over een nieuwe datum te gaan nadenken.

 

In de tussentijd doen zich enkele belangrijke zaken voor die wij via mail met u willen delen.

 

Inhoudsopgave:

 

  1. De terugbetaling van de energiebelasting 2019
  2. PCR Zonnepark Willibrord
  3. Jaarrekening 2019
  4. Contributiebetalingen en vergoedingen voor administratiekosten

 

  1. De terugbetaling van de energiebelasting 2019

Vanaf de maand maart kunt u de energiebelasting die u heeft betaald over de gebruikte stroom terugontvangen. Om welk bedrag het gaat, kunt u zien bij het account in ons administratiesysteem OZON. Daarvoor moet u inloggen op https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/ en doorklikken op Certificaten.

Indien u in heel 2019 of een deel van dat jaar de stroom heeft ontvangen van een maatschappij die een overeenkomst heeft met Zon op Nederland, krijgt u de energiebelasting automatisch terug op uw rekening. U hoeft daarvoor niets te doen.

Het gaat hier om Engie, Greenchoice, OM/Nieuwe Energie, Qurrent (nu Greenchoice), Eneco, Energie:Direct, Essent en Vattenfall.

 

Indien u uw elektriciteit in heel 2019 of een deel van dat jaar heeft afgenomen via een andere maatschappij, kunt u vanaf maart 2020 in OZON de benodigde vouchers downloaden (kijk onder: Certificaten en dan bij Energieleveranciers/Vouchers).

 

U drukt vervolgens de gedownloade vouchers en overige documenten af en stuurt deze op aan uw energiemaatschappij met het verzoek tot uitbetaling van de energiebelasting.

 

De uitbetaling van de energiebelasting gebeurt door elke maatschappij anders. Soms wordt het bedrag verwerkt in de jaarafrekening, soms op een willekeurige factuur in het jaar of soms wordt het bedrag automatisch op uw rekening overgemaakt. Omdat in de omschrijving op het rekeningafschrift het soms niet duidelijk is dat het om de teruggave energiebelasting gaat, adviseren wij u goed op te letten in de komende maanden waar en hoe u het geld heeft terugontvangen.

 

  1. PCR Zonnepark Willibrord

Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas onderzoekt samen met EnergyPort Peelland en het Willibrord-Gymnasium de mogelijkheid om in het kader van de PostCodeRoos-regeling een Zonnepark Willibrord aan te leggen. Daarmee zouden 560 extra panelen beschikbaar kunnen komen voor personen die alsnog aan een PostCodeRoos-regeling willen deelnemen.

Op de wachtlijst van De Vlaas staan al ruim 30 namen van mensen die bij elkaar ruim 300 panelen wensen. Helaas voor hen biedt Zonnepark De Vlaas nauwelijks mogelijkheden omdat er op jaarbasis maar heel weinig panelen beschikbaar komen.

In de Algemene Ledenvergadering van 30 maart wilde het bestuur uw instemming vragen om aan dit project mee te werken.

De exploitatie van beide parken zal strikt gescheiden blijven. Niets wat er in/met Zonnepark Willibrord gebeurd kan invloed hebben op de afspraken, financiële zaken of welk ander aspect van Zonnepark de Vlaas. Er kan dus  op geen enkele wijze enig risico ontstaan.

Het bestuur levert in feite alleen de deskundigheid en ervaring aan Zonnepark Willibrord waardoor de relatief hoge exploitatiekosten van Zonnepark Willibrord kunnen worden verlaagd.

Om de voortgang van het project niet in gevaar te brengen gaat het bestuur van De Vlaas door met de voorbereidingen van Zonnepark Willibrord. Wij houden u op de hoogte, de wijze waarop zal afhangen van de situatie van dat moment.

 

  1. Jaarrekening 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 maart a.s. wilde het bestuur ook de Jaarrekening 2019 met u bespreken. Omdat deze ALV is uitgesteld, wil het bestuur u in deze mail toch kort over de financiële gang van zaken in onze coöperatie informeren. De Kascontrolecommissie gaat de Jaarrekening 2019 intussen uitvoerig bestuderen en controleren dat alles conform de regelingen en afspraken is uitgevoerd.


Volgens plan zijn in 2019 uit de ingelegde gelden van alle leden de afschrijvingen op de zonnestroominstallatie van € 132.000 betaald.
De Coöperatie heeft door die afschrijvingen boekhoudkundig over dat jaar uiteindelijk een netto verlies geleden van € 57.000.

 

De inkomsten van Coöperatie Zonnepark De Vlaas komen in hoofdzaak uit de verkoop van stroom. De opbrengst per kWh was in 2019 lager dan begroot (€ 0,0465 in plaats van € 0,055 per kWh) maar door het grote aantal zonuren in 2019 werd dit verschil grotendeels goedgemaakt.

De totale opbrengsten uit de geleverde elektriciteit en enkele overige opbrengsten bedroeg in 2019 maar liefst € 106.000.

Na aftrek van de exploitatiekosten en algemene kosten is zo een positieve kasstroom (cash flow) ontstaan van bijna € 75.000.
De financiële positie van onze coöperatie is dus heel gezond; er kan tijdig aan alle verplichtingen worden voldaan en er is sprake van een ruime liquiditeitspositie.
We zullen u dit in de eerstkomende ALV meer gedetailleerd laten zien.

Door de hiervoor genoemde positieve kasstroom beschikt de Coöperatie inmiddels over een aanzienlijk bedrag aan overtollige liquide middelen.

Het bestuur van de Vlaas wil in de ALV daarom voorstellen om medio 2020 aan alle leden een extra terugbetaling op de betaalde inleggelden te doen van € 9,-- per certificaat.
Natuurlijk alleen pas nadat de ALV dit voorstel heeft goedgekeurd.

 

 

d. Contributiebetalingen en vergoedingen voor administratiekosten
In afwijking van eerdere standpunten daarover, heeft het Bestuur besloten om aan de leden vanaf 2019

  1. géén contributie in rekening te brengen.
  2. géén vergoedingen in rekening te brengen voor administratiekosten inzake de teruggave van energiebelasting.


@a (contributie): Het bestuur heeft uit pragmatische overwegingen besloten dat het niet zinvol was om over 2019 contributie aan de leden in rekening te brengen omdat dit bedrag dan alleen maar de positieve kasstroom over 2019 verder zou hebben verhoogd en vervolgens als terugbetaling op de inleggelden weer aan de leden terugbetaald zou worden.

@b (administratievergoeding): In de praktijk is gebleken dat de teruggave van energiebelasting via het OZON-systeem uitermate soepel verloopt en voor de coöperatie niet tot extra administratiekosten leidt. In dat kader is het niet redelijk om aan de leden een vergoeding voor administratiekosten in rekening te brengen.

 

Het Bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas