Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 7, september 2020

Inhoudsopgave

 1. Energielabel voor je eigen woning
 2. Algemene ledenvergadering
 3. Uitbetaling energiebelasting
 4. Enquête Coöperatie Zonnepark De Vlaas

   

Energielabel

Bij het vaststellen van het energielabel van een woning mogen panelen bij Coöperatie Zonnepark De Vlaas niet meegeteld worden. De reden hiervoor is dat deze panelen niet zijn vastgekoppeld aan de woning. De bezitter kan de panelen/certificaten immers meenemen naar een andere woning binnen het postcoderoos-gebied, ze teruggeven aan de Coöperatie of de panelen verkopen aan een bewoner binnen het postcoderoos-gebied.

TIP

Vanaf 1 januari 2021 worden de kosten voor de aanvraag van een definitief energielabel fors hoger, naar verwachting € 200,- terwijl je dit nu voor een bedrag onder de € 10,- kunt krijgen. Je kunt een energielabel aanvragen via de website energielabel.nl. Een definitief energielabel is 10 jaar geldig en is verplicht voor de verkoop van je huis.Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 november. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Zalen Van Bussel. Vanwege de corona-regels is aanmelding vooraf verplicht. Alle leden ontvangen begin november een mail met informatie over de manier waarop men zich kan aanmelden. Per lidmaatschap heeft slechts één persoon toegang.

Om te veel drukte bij de ingang te voorkomen wordt de toegang volgens alfabet gespreid.

Tussen 19.00 tot 19.10 uur worden de leden verwacht met een achternaam die begint met A tot I, van 19.10 uur tot 19.20 uur de leden met een achternaam van J tot Q en van 19.20 tot 1930 uur van R tot Z.

Uiterlijk op 5 november ontvangen alle leden per mail de uitnodiging voor de vergadering met de agenda en alle bijbehorende informatie.Uitbetaling Energiebelasting

Tot nu toe hebben de energiemaatschappijen zich keurig aan de afspraken en verplichtingen gehouden. Een enkele keer is er enige onduidelijkheid geweest over de terugbetaling van de energiebelasting maar dat kon - soms met onze hulp - snel worden opgelost.

De automatische verrekening van de energiebelasting is natuurlijk het gemakkelijkst. Op de site van Zon op Nederland kunt u zien welke maatschappijen dat doen. Bij de andere moet men de belasting zelf via vouchers terugvragen. Dat gaat overigens ook heel goed en levert geen echte problemen op.

Het tijdstip van terugbetalen verschilt per maatschappij. Wij hebben daar geen zicht op.Enquête Coöperatie Zonnepark De Vlaas

De enquête is aan 480 leden van De Vlaas verstuurd, 165 leden hebben de enquête ingevuld en aan ons teruggestuurd.

De uitwerking van alle reacties treft u aan bij de uitnodiging voor de ALV op 18 november.

Hieronder volgt een overzicht van enkele opvallende zaken:

 1. Tevredenheid

In het algemeen is er een grote tevredenheid onder de leden over de wijze waarop het bestuur de Coöperatie leidt en de leden van informatie voorziet. Men is ook goed te spreken over de hulp die het bestuur biedt bij problemen.

 1. App voor de telefoon om gegevens in te zien

Verschillende leden zouden een app op prijs stellen waarmee men via de telefoon gemakkelijker de opbrengsten kan volgen.

Technisch is het geen probleem om een app te bouwen, maar er moeten hiervoor kosten worden gemaakt voor het ontwikkelen en daarna voor het onderhouden van de app. Deze kosten worden uiteindelijk door de leden betaald.

Nu al kan iedereen via onze eigen website www.zonneparkdevlaas.nl de opbrengst van het zonnepark volgen. Alle leden kunnen verder via het administratiesysteem OZON de daadwerkelijke opbrengst van zijn eigen certificaten van dag tot dag zien.

Met een snelkoppeling naar de betreffende pagina in OZON kan iedereen voor zichzelf een alternatief voor een app maken.

 1. Opbrengst van de certificaten/panelen

Het is niet voor iedereen duidelijk hoe het verdienmodel van Coöperatie Zonnepark De Vlaas er precies uit ziet. Men maakt graag een vergelijking met de volstrekt andere situatie waarbij de panelen op het eigen dak liggen en dan liggen misverstanden op de loer.

Het belangrijkste element in de Postcoderoos-regeling is dat de deelnemers de energiebelasting terugontvangen die zij hebben betaald over de in het eigen huis gebruikte stroom. Op het administratiesysteem OZON kunnen alle leden precies zien en volgen om welk bedrag het gaat. De uitbetaling van de energiebelasting geschiedt via de zelf gekozen energiemaatschappij en wordt in het volgende kalenderjaar uitbetaald (voorbeeld: de energiebelasting van de stroom opgewekt in 2019, wordt in 2020 terug betaald).

Verder:

De stroom die de Coöperatie met het zonnepark opwekt, wordt verkocht aan een elektriciteitsmaatschappij tegen de geldende marktprijs (iets minder dan € 0,04 per kWh). Van de opbrengst betaalt de coöperatie de lopende exploitatiekosten (verzekering, beveiliging, onderhoud e.d.). Het geld dat over blijft, is van de leden van de coöperatie. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) beslissen de leden wat met het geld gebeurt: uitkeren of sparen. Het voorstel van het bestuur is om over 2019 een bedrag van € 8,- à € 9,- per certificaat uit te betalen. De uitbetaling zal  na een positief besluit van de ALV worden uitgevoerd.

Als rekenvoorbeeld volgt hieronder een situatie voor een lidmaatschap met 12 certificaten Vlaas in 2019, het eerste volle jaar van de exploitatie:

Investering:
Aanschaf in 2018 van 12 panelen à € 245,-                   € 2.940,-
Terugontvangen:
Terugbetaling energiebelasting 2019 volgens ZON       €    387,42
Voorstel uitbetaling door de Coöperatie 12 x € 9,--       €     108,-
Totaal terugontvangen bedrag 2019                              €     495,42

Het terug te ontvangen bedrag over 2019 is 17% van de investering. Als dit terug te ontvangen bedrag elk jaar zo groot is, zou dat betekenen dat de investering in 6 jaar tijd is terugverdiend.

In de brochure is destijds uitgegaan van een terugverdientijd van zeven jaar. We zitten nu ruim onder dat schema.

Er is nog een voordeel voor alle leden voor 2019:
Het bestuur heeft besloten om de administratiekosten (€ 10,--) en de lidmaatschapskosten (€ 10,--) voor 2019 NIET in rekening te brengen. Toch € 20,-- die men in zijn zak mag houden.

 1. Wachtlijst

De Coöperatie heeft een wachtlijst voor personen die panelen wensen aan te schaffen en voor leden die meer panelen willen hebben.

Het aantal beschikbaar komende panelen is heel klein en dat zorgt er helaas voor dat men maar weinig kans maakt op panelen.

Aan een uitbreiding van het bestaande zonnepark De Vlaas valt niet te denken; de verstrekte vergunning staat dat niet toe.

Het bestuur van de Vlaas kijkt samen met EPP naar de realisatie van een nieuw zonnepark. Tot op heden heeft dit echter niet een positief resultaat opgeleverd.

 1. Groenonderhoud park

Rondom het park is een groenstrook aangelegd met verschillende soorten struiken en planten. Dit was een voorwaarde van de gemeente Deurne bij het in erfpacht geven van de grond. Het merendeel van de planten is nu nog klein maar over een à twee jaar zal het park geheel aan het zicht onttrokken zijn.

De begrazing door schapen van het terrein is een succes. De schapen zorgen ervoor dat het gras kort wordt gehouden.

 1. Kandidaat voor bestuur en/of kascommissie

Enkele leden hebben bij het invullen van de enquête te kennen gegeven dat zij kandidaat willen zijn voor een plaats in het bestuur of de kascommissie. Omdat de enquête anoniem was, weten wij niet om wie het precies gaat. Het bestuur verzoekt deze personen om zich via info@zonneparkdevlaas.nl te melden bij het bestuur zodat wij hen kunnen benaderen.