Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 8, januari 2021

Nieuwsbrief 8, januari 2021

Inhoudsopgave

  1. Algemene ledenvergadering (ALV)
  2. Verkiezing bestuursleden en kascommissie
  3. Opbrengst zonnepark in 2020

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 24 maart 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie Zonnepark De Vlaas plaats.
De vergadering zal digitaal worden gehouden en dat houdt in dat u via uw computer inlogt. U kunt dan het verloop van de vergadering volgen, bij stemmingen kunt u uw stem uitbrengen en u kunt reageren op datgene wat wordt getoond en/of gezegd.
De vergadering begint om 19.30 uur.

U ontvangt tijdig een uitvoerige instructie voor het inloggen bij de ALV.


Verkiezing bestuursleden en Kascommissie

Op de agenda van de ALV staat o.a. de verkiezing van twee bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zullen de voorzitter, Harry Hannink, en de secretaris, Frans Wilms, aftreden.
Harry Hannink stelt zich opnieuw kandidaat en is herkiesbaar.
Frans Wilms treedt terug als bestuurder en is niet herkiesbaar.
Er hebben zich eerder enkele leden gemeld voor een plaats in het bestuur. Met deze personen nemen wij contact op.

Als u kandidaat wilt zijn voor een van de vacante zetels, kunt u zich melden bij het bestuur. In het Huishoudelijk Reglement is geregeld dat het bestuur een kandidaat voorstelt. Indien wenselijk kan kandidaatstelling ook door de leden zelf  geschieden tot 1 dag voor de vergadering waarin de verkiezing plaats zal vinden, onder overlegging van minstens 10 handtekeningen van leden.

In de ALV zal ook een nieuw lid van de kascommissie worden benoemd.
Het bestuur zal een kandidaat voorstellen. Er hebben zich eerder enkele leden gemeld voor de kascommissie. Met deze personen nemen wij contact op.


Opbrengst zonnepark in 2020

Over heel 2020 hebben de panelen van de 3 Postcoderoossystemen gemiddeld 1033 kWh per kilowatt Piek geproduceerd. Dat komt neer op 279 kWh per paneel van 270 Wat Piek. Mooie cijfers weer.
Nu al 3 jaar op rij liggen de producties van de zuid-georiënteerde systemen in Nederland rond of boven de 1000 kWh per Kilowatt piek terwijl het langjarig (30 jaar) gemiddelde rond de 950 kWh ligt.

2020 is het warmste jaar ooit geweest, een gevolg van de opwarming van de aarde. Een interessante tegenstelling dus. Het klimaat-effect dat we willen tegengaan door panelen te leggen om de hoge CO2-emissie van fossiele energieproductie te reduceren, zorgt voor hoge productiecijfers. Alhoewel een hoge temperatuur op zich niet goed is voor zonnepanelen. Bij lagere temperaturen met veel zon produceren zonnepanelen beter. Een 20 graden hogere temperatuur levert bij gelijkblijvende instraling ca 10 % minder productie.

De opbrengst in kWh was meer  dan in 2019 en aanzienlijk hoger dan begroot. Omdat de prijs per kWh in 2020 daalde tot onder de begroting van € 0,04, is het uiteindelijke resultaat in geld ook lager dan in 2019. De uitbetaling per certificaat zal voor 2020 rond de € 5,00 liggen. Vóór de ALV ontvangt u de definitieve cijfers en tijdens de ALV zullen de leden een besluit nemen over de uitkering van het bedrag per certificaat.


Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas