Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 9, februari 2021

Nieuwsbrief 9, februari 2021

Inhoudsopgave

  1. Algemene ledenvergadering 2021
  2. Nieuwe postcoderoosregeling (PCR)

Algemene Ledenvergadering 2021

Op 24 maart 2021 vindt de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vlaas plaats.

Dinsdag 9 maart ontvangt u een email van Online ALV <geen-antwoord@online-alv.nl>, waarin u uitgenodigd wordt voor deelname aan deze ALV.
Bewaar deze email van Online ALV goed omdat u die nodig heeft om in te loggen in de vergadering. De knop om in te loggen staat helemaal onderaan in de mail en is groen van kleur. Nadat u op de knop in deze mail heeft geklikt komt u op de site van de ALV en ontvangt u via sms nog een code op uw mobiele telefoon. Nadat u die in heeft gevuld bent u ingelogd.

De vergadering vindt plaats op de website Online-ALV.nl.
Om de vergadering te kunnen bezoeken heeft u een computer, laptop of tablet met een internetverbinding en geluid nodig. Om in te loggen heeft u de uitnodigings-email en een mobiele telefoon nodig. Het inloggen gebeurt namelijk via een 2-staps authenticatie om er zeker van te zijn dat u degene bent die inlogt.

Is er geen mobiel nummer ingevuld in OZON en wilt u toch deelnemen aan de ALV, kunt u dit via info@zonneparkdevlaas.nl aangeven tot uiterlijk 23 maart 12:00 uur. Dan zullen wij u per mail een toegangscode sturen.

Nadat u de uitnodiging voor de ALV heeft ontvangen, kunt u alvast inloggen op het platform om even rond te kijken. De vergaderstukken zijn dan al klaargezet en kunt u downloaden en raadplegen. De vergaderstukken worden niet meer afzonderlijk toegestuurd.

Tijdens de online ALV is het mogelijk om uw stem uit te brengen op de te bespreken zaken van de ALV.

Omdat we ook graag eventuele vragen willen beantwoorden, vragen wij u deze vooraf naar ons te mailen via info@zonneparkdevlaas.nl. We zullen deze dan bundelen en behandelen tijdens de ALV. Het zou fijn zijn als we deze uiterlijk 22 maart ontvangen. Bij deze het verzoek om:

  • Als onderwerp van de email “Vragen ALV 24-03-2021” te vermelden;
  • Eerst het agendapunt te vermelden waarover de vraag gaat;
  • Vervolgens de vraag te stellen.

U kunt meerdere vragen in één email stellen.
Verder zorgen we dat u tijdens de online ALV zelf ook nog vragen kunt stellen via de chat, mocht u dat willen. We laten u aan het begin van de vergadering weten hoe u dat kunt doen.

Op de agenda van de ALV staat o.a. de verkiezing van twee bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zullen de voorzitter, Harry Hannink, en de secretaris, Frans Wilms, aftreden.
Harry Hannink stelt zich opnieuw kandidaat en is herkiesbaar.
Frans Wilms treedt terug als bestuurder en is niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt een kandidaat voor ter vervanging van Frans Wilms.

In het Huishoudelijk Reglement is geregeld dat leden een eigen kandidaat kunnen voordragen. Dit kan tot 1 dag (23 maart) voor de vergadering waarin de verkiezing plaats zal vinden, onder overlegging van minstens 10 handtekeningen van andere leden.

We zien u graag op 24 maart.


Nieuwe Postcoderoos-regeling (PCR)

In het Belastingplan 2021 is opgenomen dat de postcoderoos-regeling per 1 april 2021 wordt vervangen door een nieuwe regeling. De teruggave van de energiebelasting blijft (maximaal 15 jaar) gehandhaafd voor bestaande coöperaties zoals De Vlaas.
Dat houdt in dat de gunstige belastingmaatregel voor de leden van De Vlaas tot het einde van de looptijd van het project (15 jaar vanaf november 2018) blijft bestaan.

In de nieuwe PCR-regeling is opgenomen dat in bestaande PCR’s zoals de Vlaas, geen nieuwe leden meer kunnen worden opgenomen. Certificaten/panelen die tussentijds beschikbaar komen door bijvoorbeeld verhuizen of overlijden kunnen alleen nog binnen het bestaande ledenbestand herverdeeld worden. Op dit moment is dat voor de leden van de Vlaas nog geen probleem, aangezien er voldoende (adspirant-) leden op de wachtlijst staan.
Er is een lobby gestart vanuit verschillende samenwerkingsverbanden om deze passage uit de nieuwe regeling te schrappen, zodat ook nieuwe leden nog toe kunnen treden tot een coöperatie met de “oude” regeling.

De definitieve regeling laat momenteel nog op zich wachten. Door corona en de verkiezingen liggen veel zaken tijdelijk stil.

We houden u op de hoogte.


Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas