Welkom op de website van zonnepark De Vlaas

Goed bezochte algemene ledenvergadering

Op 25 februari 2019 is de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Zonnepark De Vlaas gehouden. De vergadering was met 139 aanwezige leden druk bezocht. 
Een aantal agendapunten zoals het voorstel voor het sluiten van een erfpachtovereenkomst tussen De Vlaas en Greenspread, alsook goedkeuring aan de Jaarrekening 2018, werden in de ALV met algemene stemmen akkoord bevonden en het bestuur werd decharge verleend.
 
Vervolgens namen de drie initiatiefnemers van het zonnepark, Martien Bots, Piet Joosten en Iwan Gijsbers, afscheid als bestuurders van de coöperatie. De nieuwe voorzitter Harry Hannink dankte de drie heren uitvoerig voor al het werk voor De Vlaas en wenste hen veel succes bij hun nieuwe taken: het opzetten van een biomassaplein en het Energieloket. 
De aanwezige leden gaven met een groot applaus uitdrukking aan hun waardering voor de drie initiatiefnemers. 

Willem Buiter werd met algemene stemmen gekozen als 7e bestuurder van De Vlaas. 
De hierna volgende agendapunten betroffen de goedkeuring van de online-ledenovereenkomst, de vaststelling van de contributie voor 2019 en de vaststelling van de Begroting 2019. Tenslotte deelde de voorzitter mee dat de beschikking van de Belastingdienst op 6 februari 2019 is ontvangen.

In de rondvraag werden allerlei vragen over de procedures rond de terugbetaling van de energiebelasting en de administratie door Zon op Nederland gesteld. Voor zover deze vragen niet meteen konden worden beantwoord, zal ter aanvulling op het verslag van de ALV die de leden digitaal zullen ontvangen, via deze website www.zonneparkdevlaas.nl duidelijkheid worden gegeven. Men kan met vragen ook via info@zonneparkdevlaas.nl bij het bestuur terecht.

Het bestuur

 

Opbrengst te zien in OZON

Met ingang van 24 december 2018 kunnen de leden van Zonnepark De Vlaas via hun account bij Zon op Nederland de opbrengst van hun zonnepanelen 
zien en volgen. Er zijn twee overzichten, een met de eigen gegevens en een met de gegevens over het postcoderoos deel van het park.

Eigen opbrengst
Om uw eigen opbrengst te zien moet u inloggen bij OZON (via de link https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/). Ga naar
”Mijn certificaten”. Hier staat aan het einde van de pagina een overzicht met de opbrengst van de postcoderoos waar u binnen valt en van het aantal panelen waarvoor men heeft 
ingeschreven."

Totale opbrengst
Er is in OZON een aparte pagina met informatie over De Vlaas. Op deze pagina staan vier kaders met meetgegevens. Een kader voor de totale opbrengst van de drie postcoderozen samen en per postcoderoos een eigen kader. Om deze te kunnen zien gaat u naar https://www.zonopnederland.nl/zonnepark-pcr-de-vlaas/.
Deze pagina kunt u ook bereiken door in de pagina van “Mijn certificaten” op de link “De Vlaas PCR 2” te klikken. Het getal kan 1, 2 of 3 zijn afhankelijk van de postcoderoos waar u in zit.

Voor het filmpje van de ontwikkeling van De Vlaas klik hier